1087/1088

1087 Louis XVI Arm / 1088 Louis XVI Arm

1087 H.38,5'' W.20'' Seat D.19,5'' Overall D.23'' Seat H.17'' / 1088 H.41'' W.24'' Seat D.21'' Overall D.25,5'' Seat H.17'' Arm H.27,5''

Louis XVI